Algemene voorwaarden

Voorwaarden:

Op de website van Yakata Koi, Koi- en Vijvercentrum Deurne, (hierna 'Yakata Koi' of 'wij') zijn de Algemene voorwaarden van Yakata Koi van toepassing. Door de website en/of webwinkel te gebruiken, wordt u ('de gebruiker' of 'de bezoeker') geacht deze te accepteren.

Garantie
Op al onze producten gelden de garantiebepalingen van de fabrikant.
Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Yakata Koi aangekocht is.

1. Wanneer binnen 8 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.

2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug.
Voor het hierboven genoemde geldt het volgende:
" Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
" De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.

Levertijden en leveringsvoorwaarden
Uw bestelling proberen wij z.s.m. bij u af te leveren, uiterlijk binnen 14 dagen.
De volgende verzend/leveringskosten zijn van toepassing op alle bestellingen binnen Nederland:

Bestellingen tot € 50,00 € 6,95
Bestellingen van € 50,00 of hoger gratis *
len bij Yakata Koi gratis *

* Voor de gratis levering geldt het volgende, het formaat van de pakketten mag niet groter zijn dan (l) 175 x (b) 50 x (h) 50 cm.
Het maximale gewicht van 1 pakket is niet meer dan 30 Kg. Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals is omschreven zal er nadien een toeslag in rekening worden gebracht van 6,95 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande.

Voor vrachten met een lengte van meer dan 3 meter betaalt u € 20,00 extra bezorgkosten
Prijzen voor grote filtersystemen zijn afhaalprijzen, anders gelden de algemene voorwaarden van TNT.
Voor andere landen als Nederland en België gelden de actuele tarieven van TNT post. Het bedrag van verzending naar het buitenland is mede afhankelijk van het gewicht en lengte.
Voor de eilanden in Nederland geld een extra toeslag van 6,95 euro per pakket.

U ontvangt van uw bestelling een E-mail ter bevestiging. Tevens ontvangt u van Yakata Koi een gespecificeerde factuur.
Mits anders afgesproken en schriftelijk vastgelegd gelden bovengenoemde levertijden en leveringsvoorwaarden.

Betalingsmogelijkheden

Betaling bij aflevering bij voorkeur met pinautomaat
Bij levering van uw bestelling aan uw adres voldoet u het orderbedrag door betaling met de pinautomaat.
Vooruitbetaling
U maakt het orderbedrag over op onze rekening: 1327.75.328 (Rabobank Peelland Zuid) t.n.v. Yakata Koi onder vermelding van het bestelnummer.
Na ontvangst van uw betaling maken wij uw bestelling gereed voor verzending.

Afhalen
Ook is het mogelijk uw bestelling bij Yakata Koi af te halen. U maakt hiervoor van tevoren een afspraak.
Uiteraard betaalt u dan geen leveringskosten. Dit dient u duidelijk tijdens het bestelproces aan te geven of u maakt het telefonisch of elektronisch (per e-mail) kenbaar.

Het adres:
Yakata Koi
Koi- en Vijvercentrum Deurne
Margrietstraat 44
5754 AH Deurne

Annulering
Als u besluit u aankoop niet te laten leveren binnen de gestelde 14 dagen termijn en u annuleert uw bestelling dan zullen wij 5% van het aanschafbedrag plus eventueel gemaakte kosten in rekening brengen.

Prijzen
Alle vermelde prijzen op onze website zijn inclusief BTW en aangeduid in de valuta EURO (€).

Algemene Voorwaarden
Op de door Yakata Koi gesloten overeenkomsten zijn onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing,

1. Aanbiedingen.
De aanbiedingen die bij Yakata Koi worden aangeboden zijn geheel vrijblijvend.

2. Zekerheidsstelling
Yakata Koi is echter steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheidstelling voor het nakomen van diens betalingsverplichting te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat die zekerheid is gesteld.

3. Leveringen
De levertijden vermeld bij Yakata Koi zijn bij benadering, en zullen zoveel als mogelijk in acht worden genomen. Yakata Koi is echter nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade van vertraagde levering van Yakata Koi of zijn leverancier(s).

4. Overmacht
Yakata Koi kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet tijdig nakomen van haar verplichtingen als gevolg van overmacht zoals daar zijn (oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, gebrek aan voorraden, stagnatie in vervoer, van overheidswege opgelegde beperkingen, of van haar leveranciers etc.). In de voorkomende gevallen is de klant gerechtigd om zijnerzijds het bestelde te annuleren en zal het eventueel al betaalde aan hem of haar worden geretourneerd met aftrek van de door Yakata Koi gemaakte kosten.

5. Vervoer
Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Yakata Koi. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Yakata Koi voor wat betreft het geleverde te vervallen.

6. Reclames
Yakata Koi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij geleden gevolgschade door het gebruik van de bij Yakata Koi ingekochte producten en/of diensten.

Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) met motivatie bij Yakata Koi dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Yakata Koi gegrond wordt geacht zal Yakata Koi per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

7. Wanprestatie klanten
Indien er geen tijdige betaling plaats vindt door de klant is Yakata Koi gerechtigd om alle leveranties ingevolge de onderhavige of andere overeenkomsten op te schorten, onverminderd het haar recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen of te doen laten vorderen.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verbandhoudende met de inning van enige vordering ten aanzien van de klant, komen volledig ten laste van de klant. Alle door Yakata Koi te maken kosten ten gevolge van hetgeen in dit artikel vermeld zal zonder verdere bewijsvoering van Yakata Koi ten laste worden gelegd aan de klant.
De klant is over hetgeen verschuldigd aan Yakata Koi wettelijke rente en kosten verschuldigd over de periode dat hij in verzuim is.

8. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.